Privacy Beleid FysioviewFYSIOVIEW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.


In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. FYSIOVIEW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;


- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;


- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;


- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;


- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;


- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.Als FYSIOVIEW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na
het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door FYSIOVIEW verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):


- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan FYSIOVIEW de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adresgegevens
- Geboortedatum
- BSN (Burger Service Nummer)
- Naam van Partner (als deze wordt gebruikt)
- Ter controle een ID waarvan wij het nummer van de zorgverzekering moeten bewaren
- Naam van uw huisarts
- Naam van uw verwijzer
- (Zakelijk)Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht.


Uw persoonsgegevens worden door FYSIOVIEW opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar.
- Medische gegevens moeten wettelijk 20 jaar worden bewaard, ook overleden patiënten, of
zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. (KNMG)


Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving van het fysiotherapie programma van FRM en het
Cepamedis programma van Fysiotek voor kousen;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie richting zorgverzekeraars, huisartsen en
andere medisch belanghebbende;


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierinuiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw

persoonsgegevens te waarborgen.

Verderzullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.


Bewaartermijn
FYSIOVIEW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In het geval van FYSIOVIEW is dit 15 jaar na de
laatste behandeling.


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
- Alle personen die namens FYSIOVIEW van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- Wij maken beveiligde back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (mits
deze niet wettelijk moeten worden vastgelegd) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft
u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht
van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor
kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!


Contactgegevens
FYSIOVIEW
Arendsweg 43A
1944 JA Beverwijk
info@fysioview